Wiadomości - Aktualności

Konkurs Fotograficzny „Stopnicka złota jesień w kadrze”

Dodał: Patryk Data: 2021-09-21 13:46:48 (czytane: 369)

Zapraszamy do udziału w Konkursie Fotograficznym „Stopnicka złota jesień w kadrze” organizowanym przez MCK w Stopnicy.

Konkurs_fotografizny_zmj.jpg

 


GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

„Stopnicka złota jesień w kadrze”


PRZEPISY OGÓLNE


1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Stopnicka złota jesień w kadrze” zwanego dalej „Konkursem” jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy, zwane dalej „Organizatorem”.

2. Cele Konkursu:

 a) Promowanie Gminy Stopnica, poprzez zachęcenie dzieci i młodzieży  do wspólnego odkrywania i podziwiania zakątków naszej Gminy Stopnica.

 b) Rozbudzanie wśród dzieci, młodzieży zainteresowania przyrodą własnego regionu.

 c) Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii.

d) Zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony.

3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na ternie Gminy Stopnica przez uczestników konkursu:

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież z terenu Gminy Stopnica, w wieku od 6 od 14 lat.

4. Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie walorów Gminy Stopnica.

5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej MCK Stopnica: www.mck.stopnica.pl , prace zostaną wyeksponowane w siedzibie MCK.PRZYJMOWANIE PRAC:


1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2.
Każdy uczestnik może zgłosić jedno zdjęcie !

4. Terminarz:

·         Przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu od 23 września do 14 października 2021 roku.

·         Powołanie jury i ocena zgłoszonych fotografii

·         Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów 22  października  2021 roku.

·         Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.


5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi.

    Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

6. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres:

gck@stopnica.pl  z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny - ,,Stopnicka złota jesień w kadrze”.

7. Prace należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi Załącznik nr 1.

8. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru:

Imię i nazwisko

Miejscowość

Wiek

9. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG.

10. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

12. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.

13. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.


JURY
1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

4. Jury przyznaje I, II i III miejsce. 

 Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.


NAGRODY

1. Jury przyznaje nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia
2. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie
5. Po przeprowadzonym konkursie zwycięscy zobowiązani są do podpisana protokołu o otrzymaniu nagrody rzeczowej.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: http://www.mck.stopnica.pl

2. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:

a) jest autorem załączonych fotografii,

b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich;

c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.mck.stopnica.pl

oraz w serwisie społecznościowym w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu,

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

6. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych, (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.

8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 23 września 2021 r.

9. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.

 


 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. FORMULARZ REJESTRACYJNY

2. ZGODA NA UPUBLICZNIENIE DANYCH


 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Biblioteka w Projekcie Instytutu Książki pn. "Kraszewski. Komputery dla Bibliotek"

Milo nam poinformować, że Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy zgłosiła się do Projektu Instytutu Książki pn. "Kraszewski....