Wiadomości - Aktualności

Konkurs na wykonanie plakatu patriotycznego z okazji 103 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Dodał: Patryk Data: 2021-10-07 14:25:53 (czytane: 304)

Miejsko-Gminne Centrum Kultury oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy zapraszają dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Stopnica do wzięcia udziału w konkursie plastycznym którego celem jest wykonanie plakatu patriotycznego, z okazji 103 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Konkurs na wykonanie plakatu patriotycznego

z okazji 103 Rocznicy Odzyskania  Niepodległości przez Polskę

 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy

zapraszają dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Stopnica do wzięcia udziału

w konkursie plastycznym którego celem jest wykonanie plakatu patriotycznego,

z okazji 103 Rocznicy Odzyskania  Niepodległości

 

 

1.Organizator

Miejsko-Gminne Centrum Kultury  oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 15

28-130 Stopnica

2.Cele konkursu

-popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych i wzmocnienie uczuć patriotycznych uczniów,

-wzbogacenie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych,

-rozwijanie kreatywności, wyobraźni, uzdolnień plastycznych wrażliwości artystycznej dzieci.

2.Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat z terenu Miasta i Gminy Stopnica. Celem konkursu plastycznego jest wykonanie plakatu z okazji Narodowego Święta Niepodległości i przesłanie na e-mail: gck@stopnica.pl lub dostarczenie osobiście do MCK w Stopnicy w godzinach 8:00 -16:00 ( od poniedziałku do piątku)  do dnia 28 października 2021 roku.

4.Warunki uczestnictwa:

- warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pracy konkursowej zgodnej z tematem w terminie nie przekraczającym dnia 28 Października 2021 roku,

-  wyniki zostaną ogłoszone 30 października 2021 roku,

-prace należy przygotować w formacie A4, technika wykonania jest dowolna;

- prace mogą być wykonane również w postaci elektronicznej, robione w  programach do grafiki np. paint, i  zapisane jako plik jpg lub png.

- plakat powinien posiadać miejsce na umieszczenie tekstu przez MCK według załącznika nr 2,

- każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę, wykonaną samodzielnie;

- prace niezgodne z regulaminem lub złożone po terminie nie będą oceniane.

- do prac przesłanych na konkurs należy dołączyć wypełniony załącznik nr 1

JURY
1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.


NAGRODY

1. Jury przyznaje nagrody za I miejsce oraz wyróżnienia.
2. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach
i w Internecie.

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
5. Po przeprowadzonym konkursie zwycięscy zobowiązani są do podpisana protokołu o otrzymaniu nagrody rzeczowej.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: http://www.mck.stopnica.pl


2. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:

a) jest autorem plakatu,

 b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej pracy,

c) zgadza się na opublikowanie plakatu na stronie www.mck.stopnica.pl

oraz w serwisie społecznościowym w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.


3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.


4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji plakatu w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.


5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.


6. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.


7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych, (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.


8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 05 października  2021 r.


9. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Biblioteka w Projekcie Instytutu Książki pn. "Kraszewski. Komputery dla Bibliotek"

Milo nam poinformować, że Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy zgłosiła się do Projektu Instytutu Książki pn. "Kraszewski....