Wiadomości - Zamówienia publiczne

Organizacja Majówki Stopnickiej 2019

Dodał: Patryk Data: 2018-10-23 14:31:29 (czytane: 3518)

Zapytanie ofertowe na temat że prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Organizacja Majówki Stopnickiej 2019".

Znak: GCK.271.5.2018

Stopnica, dnia 23.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający informuje, że prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Organizacja Majówki Stopnickiej 2019”.

I.       Zamawiający:

Miejsko Gminne Centrum Kultury w Stopnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 15

28-130 Stopnica

NIP 6551963789

tel.: 41 377 98 50

http://www.mck.stopnica.pl

Osoba do kontaktów: Wioletta Ciećko, tel. 503 109 521

II.    Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

a.      zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

b.      pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do przedmiotowego zapytania.

 

III. Wymagania oraz szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w organizacji podobnych przedsięwzięć artystycznych (tj. imprez plenerowych, imprez zamkniętych, evet-ów) wraz z obsługą gastronomiczną.

1.      I komponent zamówienia

Termin organizacji imprezy: 25.05.2019 r. w godz. 18:00 do 1:00

oraz 26.05.2019 r. w godz. 16:00 do 24:00.

Miejsce organizacji imprezy: ul. Kazimierza Wielkiego 17, 28-130 Stopnica

(park rekreacyjno - sportowy – scena plenerowa).

A.    Zamawiający wymaga organizacji imprezy według następującego scenariusza:

 

Ø    w dniu 25.05.2019 r. 

 

godz. 18:00 – 20:00 - DJ  

 

godz. 20:00 – 21:00 – NORBI http://www.norbi.com.pl/

 

godz. 21:00 -  22:00  – ANDRE   https://www.facebook.com/andre.zespoldiscopolo/

                                      

godz. 22:00 – 1:00 – DJ

 

 

 

 

 

Ø  w dniu 26.05.2019 r.

godz. 16:00 – 17:00 – program  rodzinny, który powinien zawierać :

 

- Zespół animacyjny składa się z dwóch klaunów .

- Malowanie buzi specjalnymi antyalergicznymi farbami wysokiej jakości.

- Skręcanie zwierzątek z kolorowych balonów .

- Dwie maskotki rozdające  cukierki.

- Pokazy mini magii, kręcenie talerzykami, nauka żonglowania, konkurencje rodzinne.

- Stanowisko z bańkami mydlanymi.

- Dwóch Szczudlarzy w przebraniu.

 

godz. 17:00 - 18:30 – zespół cygański wykonujący piosenki o tematyce romskiej

 w składzie min.  6 artystów.

( w tym minimum dwie tancerki w tradycyjnych strojach ). 

 

godz. 18:30 – 21:00 – Zespół PRESTIGE

https://www.planujemywesele.pl/50233-zespol-prestige

 

godz.21:00 – 22:00 – AFTER PARTY

https://www.facebook.com/lAfterParty/

 

godz. 22:00 – 24:00 – DJ

 

B.     Obsługa koncertu.

Wszelkie koszty własne Wykonawcy związane z realizacją umowy m.in. zawarcia
i opłacenia umów z artystami oraz innymi osobami zaangażowanymi w realizację imprezy, zatrudnienia i opłacenia osób obsługujących koncert, oświetlenie i nagłośnienie sceniczne wraz z kompleksową obsługą w czasie trwania występu, przygotowania sceny, garderób i zaplecza zgodnie z wymaganiami artystów, zapewnienia noclegów oraz innych wymagań określonych przez zespoły i artystów, zapewnienie barierek odgradzających publiczność od sceny w ilości 60 m.,

C.    Rozliczenie z tytułu tantiem autorskich (ZAIKS).

D.    Opracowanie i wykonanie plakatów w ilości 100 szt. format A2 po uprzednim przedstawieniu projektu plakatu Zamawiającemu do zatwierdzenia oraz dostarczenie ich Zamawiającemu co najmniej na 2 tygodnie przed terminem imprezy.

Obiekt zostanie udostępniony Wykonawcy 25.05.2019 r. od godziny 12:00. Wykonawcy udostępniona zostanie zadaszona scena o powierzchni 37 m2 oraz budynek do niej przylegający.

 

Impreza będzie miała charakter plenerowy niezależnie od warunków atmosferycznych.

Rozliczenie za zrealizowany I komponent zamówienia nastąpi jedną fakturą końcową wystawioną przez Wykonawcę. Zamawiający wyklucza możliwość udzielania zaliczek, przedpłat.

 

 

 

 

2. II komponent zamówienia

Zamawiający udostępni teren i media Wykonawcy oraz zapewni wyłączność na obsługę gastronomiczną  podczas imprezy na terenie do tego przeznaczonym.

Wykonawca zabezpieczy imprezę w 500 miejsc siedzących pod zadaszeniem, oraz obsługę w ilości pozwalającej na sprawny jej przebieg. Wykonawca zapewnia serwowanie różnorodnych produktów spożywczych w wielu stoiskach gastronomicznych i przygotowanych z najwyższej jakości produktów ( fast food, grill, napoje, piwo) a przy każdym stoisku gastronomicznym będą umieszczone worki na śmieci. Wykonawca zapewnia, że posiada pozwolenie na sprzedaż piwa.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu zajmowanego przez stoiska gastronomiczne, przed wszelkiego rodzaju ciężkimi do usunięcia zanieczyszczeniami

( tłuszcz, olej, smar, itp…)

Rozliczenie za zrealizowany II komponent zamówienia nastąpi jedną fakturą końcową wystawioną przez Zamawiającego.

 

Kryterium wyboru ofert:

Część I zadania -  najniższa cena 50 %

Część II zadania -  najwyższa cena 50 %

 

IV. Sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 06.11.2018 r. do godz. 12:00, pisemnie na adres siedziby Zamawiającego – Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Stopnicy,

ul. Kazimierza Wielkiego 15, 28-130 Stopnica.

Otwarcie kopert nastąpi 06.11.2018 r. o godzinie 13:00 w sali numer 6.

 

Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy……………………………………………………………………………..

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest

„Organizacja Majówki Stopnickiej 2019”.

 

Nie otwierać przed 06.11.2018 r. godz. 13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Sposób przygotowania oferty.

Oferta powinna być złożona wraz z formularzem oferty, w którym zaoferowana cena uwzględniać będzie wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia (umowy).

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, oraz umieszczona w zabezpieczonej kopercie. Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania. Ofertę można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres siedziby Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki.

VI. Oferta i wykaz dokumentów jakie należy dołączyć do oferty:

      1.            Druk oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

      2.            Projekt umowy zaakceptowany (parafowany) przez Wykonawcę załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

      3.            Referencje z co najmniej trzech organizowanych przedsięwzięć o podobnym charakterze.

 

 

VII.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

Składane przez Wykonawcę dokumenty powinny być złożone w formie oryginału.Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych (dni robocze poniedziałek-piątek) ogłosi wyniki na stronie internetowej Zamawiającego oraz skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

VIII. Załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – Projekt umowy

Załącznik nr 3 – Informacje ogólne dotyczące zasad prowadzonego postępowania

 

ZATWIERDZAM

/-/Wioletta Ciećko

Dyrektor

Miejsko-Gminnego Centrum Kultury

w Stopnicy

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Rekonstrukcja Bitwy z czasów I wojny światowej

Stowarzyszenie "Stopniczanki", Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zapraszają na Rekonstrukcje Bitwy z czasów I wojny światowej....