Wiadomości - Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe dotyczące dzierżawy placu na obsługę gastronomiczną podczas imprezy plenerowej

Dodał: Patryk Data: 2019-06-24 07:41:13 (czytane: 1916)

Zapytanie ofertowe na „Dzierżawę placu na obsługę gastronomiczną podczas imprezy plenerowej „Dni Stopnicy i Dożynki Gminne 2019”

 

Stopnica, dnia 24.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe na:

„Dzierżawę placu na obsługę gastronomiczną podczas imprezy plenerowej „Dni Stopnicy i Dożynki Gminne 2019”

Zamawiający/Wydzierżawiający:

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 15

28-130 Stopnica

NIP 6551963789

tel.: 41 377 98 50

http://www.mck.stopnica.pl

Osoba do kontaktów: Wioletta Ciećko, tel. 503 109 521

I.  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa placu na obsługę gastronomiczną podczas imprezy plenerowej „Dni Stopnicy i Dożynki Gminne 2019”

1.      Termin organizacji imprezy:

17.08.2019 r. w godz. 1900 do 100, oraz 18.08.2019 r. w godz. 1300 do 2400.

Miejsce organizacji imprezy:

ul. Kazimierza Wielkiego 17, 28-130 Stopnica (park rekreacyjno-sportowy – scena plenerowa).

 

2.      Scenariusz imprezy plenerowej:

Ø  w dniu 17.08.2019 r.:  

·         godz. 19:00 – 21:00 – DJ

·         godz. 21:00 -  22:00  –  SUMPTUASTIC

·         godz. 22:00 – 1:00 - DJ 

Ø  w dniu 18.08.2019 r.:

·         godz. 13:00 – 15:30 – obrzędy dożynkowe  

·         godz. 15:30 – 17:00 – występ kapeli ludowej WIŚLICZANIE

·         godz. 17:00 – 18:30 – BIESIADA LWOWSKA

·         godz. 18:30 – 19:30 – KABARET Z KONPI

·         godz. 19:30 – 20:30 – wstęp zespołu JUKA

·         godz. 21:00 – 22:00 – gwiazda wieczoru BAYER FULL

·         godz. 22:00 – 24:00 – DJ 

 

3.      Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dzierżawę placu z przeznaczeniem pod wyłączną sprzedaż produktów gastronomicznych w zakresie sprzedaży piwa oraz potraw typu „grill/rożen” „fast food”, oraz możliwość sprzedaży innych produktów spożywczych bez wyłączności.

Zamawiający zapewnia Wykonawcy wyłączność na obsługę gastronomiczną w wyżej wymienionym zakresie podczas imprezy na terenie do tego przeznaczonym z zastrzeżeniem, iż podczas trwania imprezy w dniu 18.08.2019 r., sprzedaży produktów regionalnych na stoiskach dokonywać będą mogły Koła Gospodyń Wiejskich z obszaru Gminy Stopnica, które posiadać będą stosowne upoważnienie wydane przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy.

 

Punkty gastronomiczne powinny zapewniać sprawną przepustowość i być dostosowane do charakteru imprezy. Przy każdym stoisku gastronomicznym będą umieszczone kosze lub worki na śmieci, które będą systematycznie opróżniane.

Wykonawca zabezpieczy imprezę w min. 500 miejsc siedzących pod zadaszeniem, oraz obsługę w ilości pozwalającej na sprawny jej przebieg.

Uwaga ! Sprzedaż napojów, piwa oraz potraw wyłącznie w opakowaniach i naczyniach jednorazowych ! Organizacja gastronomii, szczególnie w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych powinna być zgodna z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139 z późn. zm.).

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu zajmowanego przez stoiska gastronomiczne przed wszelkiego rodzaju ciężkimi do usunięcia zanieczyszczeniami (tłuszcz, olej, smar, itp.)

 

II. Wymagania oraz szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

1.      Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

a)      wybrany przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania odrębnego zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie piwa oraz napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 3,5% w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica;

b)     Wykonawca zapewnia we własnym zakresie okablowanie do miejsca z urządzeniami elektrycznymi (przewody odpowiadające wymogom bhp i warunkom techniczno-elektrycznym), sprzęt gaśniczy oraz inny niezbędny sprzęt i środki potrzebne do prawidłowego funkcjonowania stoiska podczas trwania imprezy;

c)      do Wykonawcy należy utrzymanie stoisk i terenu przeznaczonego na działalność handlowo-gastronomiczną w stałym porządku – odpowiedzialność także przed takimi służbami jak np. SANEPID.

Ponadto wymagane jest umieszczenie przy każdym stole kosza lub worka na śmieci, które będą systematycznie opróżniane przez Wykonawcę.

2.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.      Oferta i wykaz dokumentów jakie należy dołączyć do oferty oraz warunki uczestnictwa w postępowaniu:

a)      druk oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

b)     referencje z co najmniej trzech organizowanych przedsięwzięć o podobnym charakterze.

 

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wpłacenie 50 % kwoty brutto oferty w terminie do 01.07.2019 r. do godz. 1100.

Dane do przelewu:

Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 15,  28-130 Stopnica

Nr rachunku bankowego 30 1240 1372 1111 0010 5420 0011

 

W tytule przelewu podając: „wadium na dzierżawę placu podczas imprezy plenerowej –

             Dni Stopnicy i Dożynki Gminne 2019”

 

Brak wpłaty na koncie Zamawiającego w dniu 01.07.2019 do godziny 1100 skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 

Wpłacona kwota będzie traktowana jako wadium, które po wyborze oferty będzie traktowane jak zaliczka na poczet należności za dzierżawę placu. Wpłacone wadium od oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone w dniu ogłoszenia wyników postępowania.

4.      Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

·         najwyższa cena jaką oferuje Wykonawca – 90 %

·         ilość i jakość stoisk (punktów sprzedaży) – 10 %

 

Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ocenie punktowej, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5.      Opis sposobu przygotowania oferty oraz miejsce i termin ich składania:

a)      każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

b)     oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w j. polskim i musi mieć formę pisemną;

c)      ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych przez Zamawiającego;

d)     ofertę stanowi prawidłowo wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami;

e)      formularz ofertowy należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1;

f)       oferta musi być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy;

g)      ofertę należy złożyć w:

·        formie pisemnej w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Dzierżawa placu na obsługę gastronomiczną podczas imprezy plenerowej Dni Stopnicy i Dożynki Gminne 2019” Ofertę można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy, ul. Kazimierza Wielkiego 15, 28-130 Stopnica. W takim przypadku za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki;

·        lub na adres e-mail: gck@stopnica.pl  – skan oferty wraz z załącznikami w tytule

e-maila podając „Oferta na dzierżawę placu na obsługę gastronomiczną podczas imprezy plenerowej Dni Stopnicy i Dożynki Gminne 2019”.

6.      Termin składania ofert: do dnia 01 lipca 2019 r., do godz. 1100.

Otwarcie kopert nastąpi 01.07.2019 r. o godzinie 1130 w sali numer 6.

Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego, także wpływ e-mailem. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za otrzymanie maila w formie np. SPAM, proszę potwierdzać przesłanie oferty drogą elektroniczną.

7.      Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowaniu:

a)      przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszym zapytaniu ofertowym;

5.      Opis sposobu przygotowania oferty oraz miejsce i termin ich składania:

a)      każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

b)     oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w j. polskim i musi mieć formę pisemną;

c)      ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych przez Zamawiającego;

d)     ofertę stanowi prawidłowo wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami;

e)      formularz ofertowy należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1;

f)       oferta musi być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy;

g)      ofertę należy złożyć w:

·        formie pisemnej w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Dzierżawa placu na obsługę gastronomiczną podczas imprezy plenerowej Dni Stopnicy i Dożynki Gminne 2019” Ofertę można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy, ul. Kazimierza Wielkiego 15, 28-130 Stopnica. W takim przypadku za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki;

·        lub na adres e-mail: gck@stopnica.pl  – skan oferty wraz z załącznikami w tytule

e-maila podając „Oferta na dzierżawę placu na obsługę gastronomiczną podczas imprezy plenerowej Dni Stopnicy i Dożynki Gminne 2019”.

6.      Termin składania ofert: do dnia 17 czerwca 2019 r., do godz. 1100.

Otwarcie kopert nastąpi 17.06.2019 r. o godzinie 1200 w sali numer 6.

Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego, także wpływ e-mailem. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za otrzymanie maila w formie np. SPAM, proszę potwierdzać przesłanie oferty drogą elektroniczną.

7.      Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowaniu:

a)      przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszym zapytaniu ofertowym;

b)     zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą;

c)      po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych (dni robocze poniedziałek-piątek) ogłosi wyniki na stronie internetowej Zamawiającego oraz skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

9.      Miejsce i termin podpisania umowy, zostaną wskazane Wykonawcy, w odrębnym piśmie.

10.  Informacje dodatkowe:

a)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn;

b)     Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Ø  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy; dane adresowe: ul. Kazimierza Wielkiego 15, 28-130 Stopnica,

Ø  Może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: patryk.lasota@stopnica.pl lub pisemnie na adres Administratora danych,

Ø  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania pn. „Wynajem placu na obsługę gastronomiczną podczas imprezy plenerowej Dni Stopnicy i Dożynki Gminne Stopnica 2019”.

Ø  Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać:

·         przez czas niezbędny do ich realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

·         przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

·         przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Ø  Podstawą do przetwarzania danych jest udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych.

Ø  Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

Ø  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

Ø  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

·         prawo dostępu do danych osobowych,

·         prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;

·         prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie;

·         prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

·         prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;

·         wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

11.  Załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – projekt umowy

 

               ZATWIERDZAM

             /-/Wioletta Ciećko 

                  Dyrektor

               Miejsko-Gminnego Centrum Kultury

                   w Stopnicy


 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zapraszamy ponownie w następnym sezonie zimowym

Ze względu na panujące warunki atmosferyczne osprzęt lodowiska nie będzie mógł utrzymywać tafli lodu w odpowiednim stanie technicznym....