Wiadomości - Aktualności

Konkurs literacki w MCK

Dodał: Patryk Data: 2021-01-15 11:37:42 (czytane: 529)

Konkurs literacki na najpiękniejszy wiersz dla Babci i Dziadka z okazji ich święta.

Regulamin konkursu literackiego na najpiękniejszy wiersz

dla Babci i Dziadka z okazji ich święta.

1. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy

Ul. Kazimierza Wielkiego 15

28-130 Stopnica

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-8 Szkoły Podstawowej w Stopnicy.

Prace oceniane będą w 3 kategoriach:

I kategoria – klasy 1-3

II kategoria -klasy 4-6

III kategoria- klasy 7-8

3. Cele konkursu:

- Inspirowanie dzieci do: aktywności twórczej, rozwijania talentów literackich,

rozbudzania kreatywności i wyobraźni.

- Wskazanie sposobów na alternatywne spędzanie czasu wolnego.

- Promowanie młodych talentów.

4. Warunki udziału w konkursie:

a ) Zadaniem uczestników konkursu będzie ułożenie wiersza

dla Babci i Dziadka z okazji ich święta:

b) Kategoria I

-ułożenie 2 zwrotek wiersza (każda zwrotka 4 wersy)

c) Kategoria II

-ułożenie 4 zwrotek wiersza (każda zwrotka 4 wersy)

d) Kategoria III

-ułożenie 6 zwrotek wiersza (każda zwrotka 4 wersy).

e) W treści wiersza musi znaleźć się co najmniej 5 spośród 10 poniższych wyrazów ( użytych w dowolnej formie) tj. Babcia, Dziadek, wnuczek, wnuczka, rodzina, radość, troska, zadowolenie, podarunek, kwiaty.

f) Każdy uczestnik może przysłać 1 pracę (wiersz).

g) W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie,

(ułożone samodzielnie przez uczestnika konkursu, dotąd nigdzie nie publikowane w internecie,

w książkach i czasopismach, nienagradzane w innych konkursach).

h) Praca (wiersz) może być wzbogacona ilustracją wykonaną przez uczestnika. Za ilustrację nie będą przyznawane dodatkowe punkty.

5.Pracę należy przesłać:

-pocztą elektroniczną na adres biblioteka@stopnica.pl

w tytule wiadomości wpisując: ,,Wiersz dla Babci i Dziadka z okazji ich święta’’

-lub dostarczyć osobiście do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy,

w terminie do 22 stycznia 2021r.

8. Do pracy należy dołączyć informacje zawierającą:

Imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, nazwę Szkoły i klasę do której uczęszcza,

numer tel. opiekuna prawnego oraz zgodę na uczestnictwo w konkursie

(wzór zgody załączony do regulaminu)

9.Oceny prac dokona komisja konkursowa. Decyzja komisji jest ostateczna.

10. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane autorom prac najwyżej ocenionych

przez komisję konkursową.

11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z:

-udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania

wiersza w celach promocyjnych konkursu na stronie internetowej mck.stopnica.pl

-wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych dziecka dla potrzeb promocji wydarzenia.

12.Nadesłanie pracy oznacza akceptację wyżej ustalonych warunków konkursu i regulaminu,

którego ostateczna interpretacja należy do komisji konkursowej.

13. Z osobami nagrodzonymi organizator konkursu będzie kontaktował się telefonicznie w celu ustalenia terminu spotkania i odbioru nagrody.

14. Kontakt z koordynatorem konkursu:

Ewa Maliga:

e-mail: ewa.maliga@wp.pl

Tel.739223959


Załączniki do pobrania:

Zgoda na uczestnictwo w konkursie

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na odległość

DO ODWOŁANIA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE SĄ UDZIELANE ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ...