RODO


Ochrona danych osobowych i wizerunku

uczestników wydarzeń, imprez, zajęć itp.

odbywających się

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e. oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie w sprawie ochrony danych - RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) informuje, że:

1. Poprzez przystąpienie do udziału w imprezach, wydarzeniach, zajęciach itp. organizowanych w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy oraz w jednostkach podległych tj. świetlicach wiejskich, na obiektach rekreacyjno-sportowych, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez MCK w Stopnicy

2. Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy, ul. Kazimierza Wielkiego 15, 28-130.

3. Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu wydarzeń, imprez zajęć itp. w formie zapisu fotograficznego, filmowego, dźwiękowego, w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych.

4. Udział w imprezach oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych - wizerunku w sposób opisany w pkt. 2, a także na jego prowadzonych przez MCK innych elektronicznych środkach przekazu, zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez MCK w Stopnicy, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografii i filmy w publikacjach osób trzecich, mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. 

5. Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zapewnia, że wizerunek uczestników imprez, nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy wyrażają zgodę i przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia. 

6. Każdy kto korzysta z imprez, wydarzeń, zajęć itp. organizowanych przez MCK w Stopnicy i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych i dźwiękowych, dokonywanych przez MCK w Stopnicy, w celach promocyjnych i rozpowszechniania  działalności MCK jest zobowiązany zgłosić to niezwłocznie w formie pisemnej administratorowi danych osobowych tj. Dyrektorowi MCK w Stopnicy, za pośrednictwem telefonu - 41-377-98-55, 503-109-521, e-mail: gck@stopnica.pl, osobiście w siedzibie instytucji, w każdy poniedziałek, w godzinach od 8:00 do 12:00.

7. Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy, nie przekazuje, nie sprzedaje i nie używa zgormadzonych danych osobowych uczestników, innym osobom lub instytucjom. 

8. Zgodnie z art. 81 Ustawy o prawie Autorskim pkt. 2: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy nie musi mieć zgody na publikację wizerunku, w następujących przypadkach: 

- gdy fotografowana, filmowana, nagrywana jest osoba znana powszechnie - jeśli w czasie utrwalenia pełni funkcje publiczne np. polityczne, społeczne, zawodowe. 

- gdy osoby fotografowane, filmowane, nagrywane stanowią jedynie szczegół całości takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna,

- gdy osoba otrzymała zapłatę za pozowanie do zdjęcia i brak jest wyraźnego zastrzeżenia, że do wykorzystywania wizerunku będzie potrzebna odrębna zgoda.