RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE    ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, że:

 

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Stopnicy, ul. Kazimierza Wielkiego 15, 28-130 Stopnica, telefon: 41 377 98 50, e-mail: gck@stopnica.pl

2.   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod.rodo.ochrona@gmail.com

3.   Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

·        realizacji zadań statutowych, tj. organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej, tworzenia nowych produktów turystycznych, kulturalnych, oraz rekreacyjno – wypoczynkowych, tworzenia warunków i przestrzeni do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjnej, sportowej, wypoczynkowej;

·        obsługi finansowo – księgowej, kadrowo – płacowej, organizacyjno – prawnej, administracyjnej oraz technicznej administrowanych obiektów;

·        realizacji obowiązków wynikających w szczególności z: ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

·        niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO);

·        wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami; (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO);

·        wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawa; (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO);

·        realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, a w szczególności: dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń; (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

4.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.

5.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa i zobowiązaniami wynikającymi z zawartych umów.

6.   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody -  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

8.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

9.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. 

 

Zbigniew Kolus

Inspektor Ochrony Danych

e-mail: iod.rodo.ochrona@gmail.com