Wiadomości - Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania rocznych przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych

Dodał: Patryk Data: 2019-01-29 13:38:54 (czytane: 2121)

Zapytania ofertowe dotyczące wykonania rocznych przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych będących w zasobie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy.

Stopnica, dnia 29-01-2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: wykonania rocznych przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych będących w zasobie  Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy

 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty cenowej na wykonanie rocznych przeglądów technicznych obiektów budowlanych będących w zasobie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.1202 późn. Zm.)

1.      Przedmiot zamówienia

1.         Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznych przeglądów technicznych obiektów budowlanych obiektów budowlanych będących w zasobie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy według załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, zgodnie z zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.1202 późn. Zm.).

2.         Z przeprowadzonych przeglądów poszczególnych budynków należy sporządzić protokół w wersji papierowej . Osoby przeprowadzające przegląd i podpisujące się pod protokołami muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia budowlane.

3.         Wartość  końcowa zamówienia będzie obejmować tylko i wyłącznie obiekty wskazane przez Zamawiającego z wykazu obiektów stanowiących załącznik nr 2.

2.      Termin wykonania zamówienia

Od dnia rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

3.      Opis Sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym, w cenie brutto powinien ująć wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. Zaproponowana przez Wykonawcę cena jednostkowa jest cena ostateczną, nie podlega negocjacjom i nie może ulec zmianie.

4.      Kryteria wyboru oferty:

1.      Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczenia: najniższa cena 100%.

2.      W przypadku ofert o tej samej kwocie, które okażą się najkorzystniejsze, zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cen z tymi wykonawcami.

3.      Wykonawca jest zobowiązany do podania cen jednostkowych brutto dla każdego obiektu. Suma cen jednostkowych dla poszczególnych obiektów będzie stanowić wartość całego zamówienia i stanowić będzie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

5.      Wymagane dokumenty

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć następujące dokumenty:

1.      Formularz cenowy oferty

2.      Wykaz zaproponowanych cen brutto dla każdego obiektu.

3.      Kopia aktualnych uprawnień w odpowiednich specjalnościach

6.      Termin składania ofert

1.         Oferty  należy składać w księgowości Miejsko-Gminnego Centrum kultury w stopnicy, ul Kazimierza Wielkiego 15 , 28-130 Stopnica lub przesłać na adres email gck@stopnica.pl. Rozpatrywaniu będą podlegały oferty, które wpłyną na w/w adresy do dnia  11.02.2019 r. do godz. 10.00. Oferta złożone po upływie terminu składania nie będzie rozpatrywana przez Zamawiającego.

2.         Oferty złożone przez oferentów powinny być ważne  przez co najmniej 30 dni od daty otrzymanej przez Zamawiającego.

7.      Pozostałe informacje:

1.         Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wykonania przedmiotowych czynności zawartych w ofercie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

2.         Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

3.         Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Damian Broński  tel. 665-714-209

8.      Załączniki

1.      Formularz cenowo ofertowy

2.      Wykaz obiektów budowlanych będących w zasobie Miejsko-Gminnego Centrum kultury w Stopnicy.


Dyrektor Miejsko Gminnego Centrum Kultury

/ Wioletta Ciećko /

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

1. ZAPYTANIE OFERTOWE

2. ZAŁĄCZNIK NR 1 - OFERTA

3. ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYKAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Obchody Dnia Babci i Dziadka w Klępiu Dolnym i Szczytnikach

W dniu 20 stycznia 2019 roku w świetlicach, w Klępiu Dolnym i Szczytnikach odbyły się obchody Dnia Babci i Dziadka, które zorganizowały...